We sturen de organisatie van Woonbedrijf integraal en aan de hand van vijf basiswaarden:

• Bewoner en buurt

• Identiteit

• Financiën

• Vastgoed

• Informatie


Deze vijf basiswaarden worden in samenhang met elkaar uitgewerkt in een strategische kadernotitie. Het directieteam stelt de kaders vast. We organiseren de onderlinge samenhang op strategisch, tactisch en operationeel niveau op basis van de zogenaamde beleidsachtbaan. Dit procesmodel heeft als doel vastgoed en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Zo wordt de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) geborgd, met bijzondere aandacht voor het continu leren en verbeteren.


We kijken in ieder opzicht naar de waarde van ons werk, maken hierover prestatieafspraken en organiseren dit jaarlijks taakstellend aan de hand van de begroting.


In een aantal beslissingsplatforms (multidisciplinair in verband met de onderlinge samenhang) worden tactische besluiten genomen. Daarbij vindt de integrale afweging plaats binnen de strategische kaders.


Naast de meer instrumentele sturingsprincipes is de cultuur van onze organisatie van essentieel belang. Dit vraagt om de ontwikkeling van familiecultuur naar een meer resultaatgerichte cultuur. Professionaliteit, vakmanschap en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Het leiderschap richt zich op het faciliteren en ontwikkelen van de medewerkers die het dagelijkse werk uitvoeren.


Zo gaan we invulling geven aan de ambities van onze resultaatgebieden, zijn we zowel intern als extern goed volgbaar en laten we zien waar we als Woonbedrijf voor staan: het fijn en ongestoord wonen van onze bewoners in een duurzame woning voor een eerlijke prijs.

6.2

Sturingsprincipes